Wij zijn momenteel OPEN
Welkom bij Vanhulle

HET BEDRIJF

 
Bouwcenter Vanhulle nv staat al voor meer dan een kwart eeuw ervaring in het aanleveren van bouwmaterialen en toebehoren. Een groothandel die zich voornamelijk richt op professionelen, maar evengoed ook op doe-het-zelvers en particulieren.

 

VEELZIJDIG IN BOUWMATERIALENALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Alleen deze voorwaarden gelden voor alle leveringen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De klant wordt geacht ze te kennen en ze integraal te aanvaarden.

2. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Zulte, tenzij anders vermeld staat op de factuur. De prijzen zijn netto en zonder korting. Er wordt geen korting voor contant toegestaan, tenzij anders vermeld op de factuur. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd zijn.

3. In geval van niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met 10 % vermeerderd, met een minimum van € 80 en een maximum van € 6.250, ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Bij niet betaling van een factuur worden alle schuldvorderingen op de klant ineens opeisbaar, zelfs indien deze betrekking hebben op een andere werf of bestelling, en kan contante betaling bij levering gevraagd worden.
Indien de klant een consument betreft in de zin van art. I.1, 2° WER zal zij aanspraak kunnen maken op een vergoeding gelijkwaardig aan die in het voorgaand lid indien wij onze verbintenissen niet nakomen, na vergeefse ingebrekestelling.
Niet-betaling op de vervaldag geeft ons het recht alle lopende bestellingen, uitvoeringen en overeenkomsten te schorsen zonder daartoe enige aanmaning vereist is.

4. De door ons geleverde goederen blijven onze volledige eigendom tot integrale betaling door de klant, met inbegrip van vervallen intresten en kosten desgevallend. De klant verbindt er zich toe om niet over de geleverde goederen te beschikken zolang deze niet integraal betaald zijn. Wij hebben het recht om na aangetekend schrijven houdende de ontbinding van de overeenkomst de goederen terug te nemen. De kosten verbonden aan de terugname van de goederen zijn alsdan ten laste van de klant. De klant en/of haar aangestelde verklaart zich uitdrukkelijk persoonlijk aansprakelijk voor de onbetaald gebleven goederen bij niet naleving van voormelde verplichting.
De klant draagt tijdens de detentie van goederen uitdrukkelijk het risico voor de geleverde goederen. Zij draagt het volledig risico op verlies, diefstal, schade van de zaak, zelfs voor toeval en overmacht.

5. Indien de overeenkomst lastens de klant wordt ontbonden, dan zijn wij gerechtigd een schadevergoeding te eisen, gelijkstaand aan 30% van de verkoopprijs bepaald in de overeenkomst, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding indien bewijs van werkelijke hogere schade wordt geleverd. Het desgevallend reeds betaalde voorschot kan gelden als (deel van) zodanige schadevergoeding.
Voor zover de klant een consument betreft in de zin van art. I.1, 2° WER, zal zij recht hebben om een schadevergoeding te eisen ten belope van 30% van de verkoopprijs bepaald in de overeenkomst indien deze overeenkomst lastens ons ontbonden wordt, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding indien bewijs van werkelijke hogere schade wordt geleverd.

6. In geval van onzichtbare gebreken is een klacht slechts ontvankelijk indien deze ons per aangetekende brief wordt ter kennis gebracht binnen de 8 dagen na ontdekking van het verborgen gebrek, onverminderd de rechten van de consument op basis van de artikelen 1641 tot 1649 BW.

7. Onze offertes gelden enkel voor de erop bepaalde duur en zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van de prijzen van de grondstoffen, van de lonen en van brandstof en energie.

8. De levering van de koopwaar geschiedt op de vracht- of bestelwagen gebracht vóór de werf of verblijfplaats van de klant. Het lossen van de koopwaar is ten laste en op risico van de klant. Enkel op uitdrukkelijk voorafgaand verzoek van de klant kan er op de werf gelost worden.
Wanneer de werf door slechte weersomstandigheden of andere oorzaken moeilijk kan betreden worden dan kunnen wij niet verplicht worden om op de werf te lossen, zelfs indien dit aanvankelijk overeengekomen werd. Indien de klant toch verzoekt om op de werf te lossen, dan is zij alleen verantwoordelijk voor eventuele schade (vb. schade aan voetpaden, bermen en ondergrondse infrastructuur zoals afwateringsbuizen en putten).
Voor zover de klant een consument betreft in de zin van art. I.1, 2° WER, dan zullen wij hooguit aansprakelijk zijn in geval van ons opzet of onze grove schuld of voor die van onze aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, indien de niet-uitgevoerde verbintenis een van onze voornaamste prestaties uitmaakt.

9. Bij vertraging van de levering heeft de klant geen recht op schadevergoeding of vernietiging van de bestelling. Schadevergoeding kan door de klant enkel geëist worden indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen.
Voor zover de klant een consument betreft in de zin van art. I.1, 2° WER, dan zullen wij, in een situatie als uiteengezet in het voorgaande lid, hooguit aansprakelijk zijn in geval van ons opzet of onze grove schuld of voor die van onze aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de verbintenis die een van onze voornaamste prestaties uitmaakt.

10. Leeggoed moet door eigen zorgen van de klant teruggebracht worden. Enkel leeggoed die door onze firma is aangerekend zal door onze firma ook worden terugbetaald. Het aangerekende leeggoed moet in goede staat binnen de 6 maand door de klant worden teruggebracht, anders wordt de waarborg niet terugbetaald.

11. Verkochte goederen van afhalingen en leveringen worden niet teruggenomen tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen en onverminderd de rechten van de consument op basis van de artikelen 1641 tot 1649 BW.

12. De klant is ertoe gehouden haar verbintenissen die uit onderhavige overeenkomst verder uit te voeren zonder onderbreking en zonder opschorting, zelfs indien tussen partijen een geschil ontstaat. Deze bepaling zal echter niet gelden voor zover de klant een consument betreft in de zin van art. I.1, 2° WER.

13. De persoonsgegevens van de klant worden enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek om toegang of rectificatie van de persoonsgegevens; een verzoek om wissing van de persoonsgegevens; een verzoek om beperking van de verwerking van de persoonsgegevens; een bezwaar tegen de verwerking van de gegevens; een verzoek tot overdracht van de gegevens; een klacht als de klant van mening is dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De klant kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De klant kan ons verzoeken richten via info@vanhullebouwcenter.be. Wij respecteren alle rechten met betrekking tot de persoonsgegevens van de klant waarop zij volgens de toepasselijke wetgeving recht heeft.

14. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken voor het arrondissement Gent of Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd. Onze zetel van bepaalt het bevoegde Vredegerecht.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Deze website maakt gebruik
van cookies om uw
gebruikservaring te verbeteren.